Stichting Domestica Rotterdam
P/A Hoge Filterweg 284
3063 KE Rotterdam
06-127 186 35
info@domesticarotterdam.nl
Blijf op de hoogte: Abonneer hier op onze nieuwsbrief
Bekijk hier ons Privacyprotocol
Wim Steinmann Artistiek leider
e-mail wimsteinmann@domesticarotterdam.nl
tel. 010-290 77 26
mobiel 06-55 89 82 41
Eelco Beinema Programmeur
e-mail eelcobeinema@domesticarotterdam.nl
tel. 070-360 70 13
Fien Duijnmayer
Zakelijk leider
e-mail fien@domesticarotterdam.nl
mobiel 06-127 186 35

Bestuur

Voorzitter Mr. M.W.F. Oosterhuis
Secretaris E.H. Beinema
Penningmeester Dr. D. Molenaar
Leden B. de Jong
Mr. A. R. Leemreis
W. Steinmann
Financieel adviseur A. van Dongen (RPhO)