Stichting Domestica Rotterdam
P/A Jan Sonjéstraat 37
3021 TV Rotterdam
06-250 688 48[email protected]
Wim Steinmann Artistiek leider
e-mail [email protected]
tel. 010-290 77 26
mobiel 06-55 89 82 41
Eelco Beinema Programmeur
e-mail [email protected]
tel. 070-360 70 13
Ineke Lindner Zakelijk leider
e-mail [email protected]
mobiel 06-250 688 48

Bestuur

Voorzitter Mr. M.W.F. Oosterhuis
Secretaris E.H. Beinema
Penningmeester Dr. D. Molenaar
Leden B. de Jong
Mr. A. R. Leemreis
W. Steinmann
Financieel adviseur A. van Dongen (RPhO)